Úlohy (oprávnenia) poradného výboru, práva a povinnosti RSP

 

 1. RSP prerokuje s poradným výborom najmä:
 1. dôležité otázky rozvoja podniku a napĺňania hlavného cieľa jeho činnosti,
 2. stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä ak je ohrozená zamestnanosť,
 3. zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok,
 4. rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach,
 5. obmedzenie alebo zastavenie činnosti RSP alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy RSP,
 6. opatrenia na prechádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.
  1. RSP informuje zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase poradný výbor o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti. RSP môže odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by ho mohli poškodiť, alebo môže vyžadovať, aby sa tieto informácie považovali za dôverné.
  2. Členovia poradného výboru sú na účely kontrolnej činnosti oprávnení najmä:     
 7. vstupovať v dohodnutom čase na pracoviská RSP,
 8. vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
 9. podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok,
 10. vyžadovať od RSP, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov a prijal opatrenia na zabránenie porušovania povinností zo zákona a zo zmlúv,
 11. vyžadovať od RSP informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly
 12. kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy.
  1. RSP je povinný poskytnúť členom poradného výboru súčinnosť potrebnú k riadnemu  plneniu úloh poradného výboru, najmä na účely kontrolnej činnosti umožniť v dohodnutom čase členom poradného výboru vstup na svoje pracoviská.
  2. RSP je povinný na požiadanie poskytnúť zápisnicu zo zasadnutia poradného výboru Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na účely zabezpečenia spravodlivého a transparentného priebehu volieb členov nadchádzajúceho poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb plnia

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings