OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

 

Vedenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. oznamuje, že 23.05.2022 od 08:00 do 15:00 sa
v priestoroch sobášnej sály na adrese červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. , ktorého kompetencie vymedzuje ustanovenie
§ 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a upravuje interný predpis obchodnej spoločnosti č. 01/2022.

Vo voľbách za člena poradného výboru má právo kandidovať:

 • zamestnanec registrovaného sociálneho podnik Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
 • spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,
 • obyvateľ obce Kalná nad Hronom, ako obce, v ktorej je umiestnená prevádzka registrovaného sociálneho podniku,
 • fyzická osoba, ktorá pre registrovaný sociálny podnik Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín.

ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, má viac ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií:

 • u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva,
 • u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi,
 • u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci,
 • u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné kandidátky v sídle spoločnosti na adrese ulica Červenej armády 55,93532 Kalná nad Hronom do 21.4.2022

Kandidačný formulár musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefonický kontakt
a adresu trvalého pobytu.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť ku kandidačnému formuláru do volieb za člena poradného výboru:

 • vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba je zamestnanec príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný registrovaný sociálny podnik, alebo obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo že je fyzická osoba, alebo ktorá pre registrovaný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín. Volič je povinný v čestnom vyhlásení uviesť správne a úplné údaje, inak sa dopúšťa priestupku podľa §21 ods. 1. písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby ich spracovania a zverejnenia v rámci volieb
  do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zvolení kandidáti sa stanú členmi poradného výboru na obdobie 5 rokov.


Kandidáti do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku

– Mgr. Denisa Belfiová               obyvateľ obce

– Michal Molnár                          zamestnanec RSP

– Viktória Kočerhová                 zamestnanec RSP

– Anna Romančíková                 obyvateľ obce


Členovia volebnej komisie

Bc.Natália Kováčová

Ing. Lucia Kecskésová

Vlasta Arpášová

Dokumenty na stiahnutie

Čestné vyhlásenie kandidáta za člena PV

Kandidačný formulár kandidáta na člena PV

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings