Číslo smernice

1/2022

 

                         Registrovaný sociálny podnik Kalná KTR, s.r.o,

               so sídlom: ulica Červenej armády č. 55, 93532 Kalná nad Hronom, IČO: 36541940 ,

               zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

               oddiel: Sro, Vložka: 12588/N

Účinnosť od: 23.1.2022

INTERNÁ SMERNICA

o zriadení a fungovaní poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Kalná KTR s.r.o.

 

INTERNÁ SMERNICA

o zriadení a fungovaní poradného výboru

registrovaného sociálneho podniku Kalná KTR s.r.o. 

 

Spracoval/spracovala:   Ing. Lucia Palušková

Dátum:                             22.1.2022

Schválil/Schválila:      Jozef Gonda

Dátum:                         22.1.2022

 

Článok I

Pôsobnosť smernice

 

 1. Registrovaný sociálny podnik Kalná KTR s.r.o. so sídlom: ulica Červenej armády 55,93532 Kalná nad Hronom, IČO: 12 121 212, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka: 12588/N ( v ďalšom texte len ako RSP), je sociálnym podnikom, ktorému bol podľa §6 a nasl. zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom texte len ako zákon o SE/SP) priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.
 2. Hlavným cieľom RSP je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu
  poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti podpory regionálneho rozvoja
  a zamestnanosti, a to prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb
  a zraniteľných osôb, a to najmä z radov zdravotne znevýhodnených občanov
  a umožnenia ich pracovnej integrácie.
 3. Táto smernica upravuje zriadenie, zloženie, pôsobnosť a kreovanie poradného výboru RSP, ako aj práva a povinnosti RSP pri zapájaní zainteresovaných osôb
  do spravovania svojej hospodárskej činnosti prostredníctvom poradného výboru.

 

Článok II

Základné pojmy

 

 1. Poradný výbor je poradným orgánom RSP zriadeným podľa §9 zákona o SE/SP
  za účelom zapájania zainteresovaných osôb do hospodárskej činnosti RSP, dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP a hodnotenia dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP.
 2. Zainteresovanou osobou je :
  1. Priamo zainteresovaná osoba, ktorou je :
   1. zamestnanec RSP; ktorým na účely tejto smernice je fyzická osoba v pracovnom pomere s RSP
   2. spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje
   3. obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP
   4. fyzická osoba, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť (podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v rozsahu najmenej 150 hodín.
  2. Nepriamo zainteresovaná osoba, ktorou je:
   1. len, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“), neinvestičného fondu alebo účelového zariadenia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti s právnou subjektivitou (ďalej len „účelové zariadenie cirkvi“)
   2. len, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu iného sociálneho podniku alebo fyzická osoba, ktorá má majetkovú účasť v inom sociálnom podniku
   3. fyzická osoba, ktorá prispieva najmenej 1% zo svojich zdaňovaných príjmov po zdanení na činnosť občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie, neinvestičného fondu alebo účelového zariadenia cirkvi alebo sociálneho podniku alebo ktorá vykonáva pre nich dobrovoľnícku činnosť; prispievaním nie je použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa osobitného predpisu (podľa 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).
   4. len akademickej obce vysokej školy alebo fyzická osoba z odbornej verejnosti, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, výskumno–pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť v oblasti sociálnej ekonomiky, sociálnych podnikov alebo dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sociálnym podnikom.
  3. Zainteresovanou osobou nie je :
   1. len, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu RSP
   2. fyzická osoba, ktorá má v RSP majetkovú účasť, ktorá je jeho závislou osobou (podľa §2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z.) alebo ktorá je konečným užívateľom výhod (podľa §6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

Článok III

Zriadenie, zloženie a pôsobnosť poradného výboru

 

 1. Touto smernicou RSP zriaďuje poradný výbor, ktorý bude kreovaný spôsobom a v termínoch špecifikovaných v čl. V tejto smernice.
 2. Funkčné obdobie poradného výboru je 4 ročné. Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba.
 3. Poradný výbor má 3 členov, z toho väčšinu – členov tvoria priamo zainteresované osoby. Najmenej jede člen poradného výboru musí byť zamestnancom RSP, ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou.
 4. Členstvo v poradnom výbore vzniká voľbou v prípade členov pochádzajúcich z radov priamo zainteresovaných osôb a  vymenovaním v prípade členov pochádzajúcich z radov nepriamo zainteresovaných osôb.
 5. Členstvo v poradnom výbore zaniká uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, zánikom postavenia priamo alebo nepriamo zainteresovanej osoby RSP, smrťou a v prípade členov z radov nepriamo zainteresovaných osôb aj odvolaním z funkcie .
 6. Poradný výbor volí zo svojich členov predsedu poradného výboru, ktorý zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia poradného výboru. Poradný výbor je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia poradného výboru sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov poradného výboru.
 7. Poradný výbor zasadá najmenej jedenkrát za tri mesiace. Zo zasadnutia poradného výboru sa vyhotovuje zápisnica.
 8. Členovi poradného výboru je možné za členstvo v poradnom výbore poskytnúť odmenu. O výške odmeny člena poradného výboru rozhoduje najvyšší orgán RSP.
 9. Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní RSP, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu RSP a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu
 1. prerokovaním;
 2. právom na informácie;
 3. kontrolnou činnosťou.

  

Článok IV

Úlohy (oprávnenia) poradného výboru, práva a povinnosti RSP

 

 1. RSP prerokuje s poradným výborom najmä:
 1. dôležité otázky rozvoja podniku a napĺňania hlavného cieľa jeho činnosti,
 2. stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä ak je ohrozená zamestnanosť,
 3. zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok,
 4. rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach,
 5. obmedzenie alebo zastavenie činnosti RSP alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy RSP,
 6. opatrenia na prechádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.
  1. RSP informuje zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase poradný výbor o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti. RSP môže odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by ho mohli poškodiť, alebo môže vyžadovať, aby sa tieto informácie považovali za dôverné.
  2. Členovia poradného výboru sú na účely kontrolnej činnosti oprávnení najmä:     
 7. vstupovať v dohodnutom čase na pracoviská RSP,
 8. vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
 9. podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok,
 10. vyžadovať od RSP, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov a prijal opatrenia na zabránenie porušovania povinností zo zákona a zo zmlúv,
 11. vyžadovať od RSP informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly
 12. kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy.
  1. RSP je povinný poskytnúť členom poradného výboru súčinnosť potrebnú k riadnemu  plneniu úloh poradného výboru, najmä na účely kontrolnej činnosti umožniť v dohodnutom čase členom poradného výboru vstup na svoje pracoviská.
  2. RSP je povinný na požiadanie poskytnúť zápisnicu zo zasadnutia poradného výboru Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
  3. Na účely zabezpečenia spravodlivého a transparentného priebehu volieb členov nadchádzajúceho poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb plnia členovia poradného výboru aj funkciu a úlohy členov volebnej komisie, vymenovanej štatutárnym orgánom RSP podľa čl. V ods. 6 prvej vety tejto smernice.

  

Článok V

Kreovanie poradného výboru

 

 1. Poradný výbor pozostáva z časti z členov pochádzajúcich z radov priamo zainteresovaných osôb a z časti z členov pochádzajúcich z radov nepriamo zainteresovaných osôb.
 2. Členovia poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb sú volení spôsobom špecifikovaným v článku V ods. 3 až 20 a ods. 22 tejto smernice. Členovia poradného výboru z radov nepriamo zainteresovaných osôb sú menovaní a odvolávaní spôsobom špecifikovaným v článku V ods. 21 a ods. 23 tejto smernice.
 3. Výber členov poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb zabezpečuje RSP takým spôsobom, aby bola naplnená zákonná požiadavka umožňujúce zapojenie priamo zainteresovaných osôb na výbere členov poradného výboru a kandidovaní za člena poradného výboru, a to bez zásahov zo strany RSP alebo jeho orgánov do procesu voľby alebo vymenovania. Za týmto účelom RSP organizuje voľby členov poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb (v ďalšom len ako „voľby“) spôsobom opísaným v článku V ods. 4 až 21 tejto smernice.
 4. Prvé voľby vyhlasuje štatutárny orgán RSP tak, aby sa konali najneskôr do troch mesiacov od priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku. Každé ďalšie voľby vyhlasuje štatutárny orgán RSP najneskôr tri mesiace pred skončením funkčného obdobia doterajšieho poradného výboru a to tak, aby sa voľby konali najneskôr jeden mesiac pred skončením funkčného obdobia doterajšieho poradného výboru.
 5. Oznámenie o konaní volieb, obsahujúce dátum, miesto a čas konania volieb, štatutárny orgán RSP zverejní na webovom sídle RSP.
 6. Spolu s vydaním oznámenia o konaní volieb vymenuje štatutárny orgán RSP za členov volebnej komisie pre voľbu nadchádzajúceho poradného výboru všetkých členov aktuálneho poradného výboru. Členov volebného výboru pre prvé voľby po priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku vymenuje štatutárny orgán RSP v počte a zložení  členov poradného výboru podľa čl. III ods. 3 tejto zmluvy z jemu známeho okruhu priamo a nepriamo zainteresovaných osôb.
 7. Z vymenovaných členov volebnej komisie sa žrebom určí predseda volebnej
 8. Členom volebnej komisie je možné za výkon funkcie člena volebnej komisie poskytnúť odmenu. O výške odmeny člena volebnej komisie rozhoduje najvyšší orgán RSP.
 9. Právo voliť členov poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb ako aj právo byť volený za člena poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb má každá priamo zainteresovaná osoba, staršia ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií:
 1. u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva
 2. u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby
  zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi
 3. u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci
 4. u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
  1. Preukázanie kritérií uvedených v článku V. ods. 9 tejto smernice preukazuje priamo zainteresovaná osoba RSP svojim čestným vyhlásením opatreným vlastnoručným podpisom.
  2. Spolu s Oznámením o konaní volieb štatutárny orgán RSP zverejní na webovom sídle RSP. Výzvu na predloženie kandidátky na člena poradného výboru adresovanú priamo zainteresovaným osobám, ktoré majú záujem kandidovať za člena poradného výboru. Kandidatúru na člena poradného výboru je potrebné oznámiť RSP v lehote do jedného mesiaca odo dňa zverejnenia výzvy a to prostredníctvom osobitného kandidačného formulára, (v ďalšom texte len ako „kandidátka“).Vyplnenú kandidátku je potrebné v stanovenej lehote doručiť RSP  v listinnej podobe na adresu sídla RSP.Povinnou prílohou kandidátky je čestné
   vyhlásenie kandidáta v zmysle článku V. ods. 11 tejto smernice ako aj jeho súhlas so
   spracovávaním osobných údajov a zverejnením jeho mena, priezviska, titulu a profilu,
   ako kandidáta na kandidátnej listine poradného výboru a webovom sídle RSP.
  3. Po uplynutí lehoty na predloženie kandidátok, volebná komisia preskúma doručené kandidátky z hľadiska úplnosti ich obsahu ako aj povinných príloh a následne
   na základe  doručených úplných kandidátok vyhotoví kandidátnu listinu, a to tak, aby štatutárny orgán RSP mohol kandidačnú listinu zverejniť na informačnej tabuli umiestnenej pred RSP najneskôr 30 dní pred dňom konania volieb. Ak doručená kandidátka nebude obsahovať všetky vyžadované údaje a/alebo nebude v prílohe obsahovať čestné vyhlásenie kandidáta podľa čl. V ods. 10 tejto smernice a/alebo údaje alebo vyhlásenia uvedené na kandidátke, v čestnom vyhlásení alebo údaje súhlase
   so spracovaním a zverejnením osobných údajov sa ukážu ako nepravdivé,  nebude kandidát zaradený na kandidátnu listinu a hlasovací lístok prípadne z nich bude vyčiarknutý; o všetkých týchto skutočnostiach sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpisuje predseda volebnej komisie.
  4. Na deň a čas konania volieb štatutárny orgán RSP zabezpečí v mieste konania volieb volebnú miestnosť prístupnú pre voličov z radov priamo zainteresovaných osôb RSP, v ktorej zároveň zabezpečí umiestnenie volebnej urny ako aj vymedzenie plentou oddeleného miesta pre voliča na úpravu hlasovacieho lístka. Štatutárny orgán RSP ďalej zabezpečí pre volebnú komisiu v tlačenej podobe dostatočný počet obálok určených pre voličov na vloženie hlasovacieho lístka opatrených podpisom predsedu volebnej komisie ako aj dostatočný počet hlasovacích lístkov určených pre voličov,
   na ktorých bude uvedený zoznam kandidátov na členov poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb podľa kandidátnej listiny, na ktorom bude pri mene každého kandidáta vyznačený prázdny štvorec na účely možného vyznačenia krížika na znak voľby tohto kandidáta. Pre prípad potreby dotlače hlasovacích lístkov
   pri nesprávnom odhade počtu zúčastnených voličov (vzhľadom na široké portfólio voličov z radov priamo zainteresovaných osôb) štatutárny orgán RSP zabezpečí
   vo volebnej miestnosti aj technické vybavenie a materiál na dotlač hlasovacích lístkov a dodávku obálok určených na vloženie hlasovacieho lístka.
  5. K voľbám môže pristúpiť len volič, ktorý sa volebnej komisii preukáže svojim občianskym preukazom a ktorý zároveň volebnej komisii v listinnej podobe predloží svoje čestné vyhlásenie o tom, že je oprávneným voličom v zmysle podmienok a kritérií špecifikovaných v čl. V ods. 9 tejto smernice a súhlas so spracovaním osobných údajov. Volič je povinný v čestnom vyhlásení uviesť správne a úplné údaje, inak sa dopúšťa priestupku podľa § 21 ods. 1. písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch; o čom musia byť voliči poučení v Oznámení o konaní volieb zverejnenom podľa čl. V ods. 5 tejto smernice. Prítomnosť voliča a jeho účasť na voľbách sa poznamená do prezenčnej listiny, na ktorú sa volič vlastnoručne podpíše.
  6. Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním a to tak, že volič vo vyhradenom priestore pre voliča na hlasovacom lístku obdržanom od volebnej komisie vyznačí k menu kandidáta, ktorému chce udeliť svoj hlas do predtlačeného štvorca krížik. Svoj hlas môže volič udeliť formou krížika v predtlačenom štvorci maximálne len trom kandidátom . Akokoľvek inak upravené hlasovacie lístky sú neplatné.  Upravený hlasovací lístok vloží volič do špeciálnej obálky na tento účel obdržanej od volebnej komisie a uzatvorenú obálku vhodí do volebnej urny.
  7. Po skončení času volieb predseda volebnej komisie uzatvorí volebnú miestnosť,  z volebnej urny vyberie obálky s hlasovacími lístkami, volebná komisia tieto hlasovacie lístky overí z hľadiska ich platnosti a spočíta počet platných hlasov pridelených jednotlivým kandidátom. Víťazmi volieb sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom hlasov; v prípade rovnosti hlasov sa rozhoduje žrebom vykonaným zo strany predsedu volebnej komisie. Z víťazov volieb volebná komisia zostaví Zoznam víťazov volieb a to v poradí podľa počtu dosiahnutých hlasov, počínajúc víťazom, ktorý dosiahol najvyšší počet hlasov. Z ostatných kandidátov, ktorí sa počtom hlasov nezaradili medzi víťazov volieb volebná komisia zostaví Zoznam náhradníkov a to v poradí podľa počtu dosiahnutých hlasov, počínajúc náhradníkom, ktorý dosiahol najvyšší počet hlasov.
  8. V prípade, ak RSP je zamestnávateľom, je predseda volebnej komisie po sčítaní hlasov, vytvorení Zoznamu víťazov a Zoznamu náhradníkov, je predseda volebnej komisie povinný overiť, či medzi víťazmi volieb sa nachádza aspoň jedna osoba, ktorá je zamestnancom RSP ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou.
  9. Ak medzi víťazmi volieb nie je osoba, ktorá by spĺňala podmienku uvedenú
   v čl. V ods. 17 tejto smernice, namiesto osoby, ktorá sa umiestnila na poslednom mieste v Zozname víťazov volieb sa členom poradného výboru stane osoba, ktorá
   na uvoľnené miesto nastúpi zo Zoznamu náhradníkov, spĺňa podmienku uvedenú v čl. V ods. 17 tejto smernice a spomedzi ostatných kandidátov spĺňajúcich rovnakú podmienku získala vo voľbách najviac hlasov. Kandidát z posledného miesta Zoznamu víťazov volieb, ktorý bol takto zamenený sa presunie do Zoznamu náhradníkov
   na prvé miesto.
  10. V prípade, ak sa z akéhokoľvek dôvodu nepodarí zvoliť potrebný počet členov poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb, štatutárny orgán RSP vyhlási nové voľby a to tak, aby sa konali v lehote najneskôr do troch mesiacov
   od konania neúspešných volieb, pričom doterajšiemu poradnému výboru sa predlžuje funkčné obdobie do dňa konania opakovaných volieb. Pri konaní opakovaných volieb sa postupuje analogicky podľa pravidiel uvedených v čl. V ods. 5 až 18 tejto smernice. Ak sa ani v opakovaných voľbách nepodarí zvoliť potrebný počet členov poradného výboru, začne nasledujúci deň po uskutočnení opakovaných volieb doterajšiemu výboru plynúť nové funkčné obdobie; v prípade, ak sa jedná voľbu o prvého výboru, vykonajú sa opakované voľby podľa rovnakých kritérií znovu.
  11. Priebeh a výsledok volieb volebná komisia zaznamená vo zápisnici, ktorú podpisuje predseda volebnej komisie.
  12. Výber členov poradného výboru z radov nepriamo zainteresovaných osôb vykonáva štatutárny orgán RSP, ktorý členov nového poradného výboru pochádzajúcich z radov nepriamo zainteresovaných osôb vymenuje najneskôr jeden mesiac pred skončením funkčného obdobia doterajšieho poradného výboru. Členov prvého poradného výboru štatutárny orgán RSP vymenuje do troch mesiacov od priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku. Odvolať člena poradného výboru z radov nepriamo zainteresovaných osôb môže štatutárny orgán RSP len
   na vlastnú žiadosť člena. Funkčné obdobie členov poradného výboru pochádzajúcich z radov nepriamo zainteresovaných osôb je naviazané na funkčné obdobie celého poradného výboru, preto sa riadi výsledkami volieb v zmysle čl. V ods. 5 až 20 tejto smernice.
  13. V prípade, ak počas funkčného obdobia poradného výboru zanikne členstvo
   vo výbore niektorému z členov poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb nastúpi na jeho miesto náhradník, ktorý sa v Zozname náhradníkov spísanom volebnou komisiou po skončení volieb, umiestnil najvyššie v poradí podľa počtu najviac získaných hlasov. Ak je potrebné, aby nový člen poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb spĺňal podmienku podľa čl. V ods. 17 tejto smernice zo Zoznamu náhradníkov nastúpi na uvoľnené miesto Člena poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb ten kandidát, ktorý je zaradený v Zozname náhradníkov a spomedzi ostatných kandidátov spĺňajúcich rovnakú podmienku získala vo voľbách najviac hlasov.
  14. Ak počas funkčného obdobia zanikne členstvo niektorému z členov poradného výboru pochádzajúcich z radov nepriamo zainteresovaných osôb vymenuje
   na zostávajúcu časť funkčného obdobia nového člena poradného výboru z radov nepriamo zainteresovaných osôb štatutár RSP.

 

 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

Táto Smernica o zložení, pôsobnosti a kreovaní poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Kalná KTR s.r.o. je záväzným vnútorným predpisom RSP, ktorý nadobúda účinnosť dňa 23.1.2022.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings