Oznam

Oznam

OZNAM O RASTE NÁKLADOV A NUTNOSTI ÚPRAVY CENY VAŠEJ SLUŽBY OD MESIACA 1.4.2023

Vážená zákazníčka / vážený zákazník,

ďakujeme, že využívate naše služby, ktoré sa snažíme neustále zlepšovať. V poslednom období však možnosti ich poskytovania začala vo veľkej miere ovplyvňovať všeobecná inflácia a rastúce náklady.

V našej spoločnosti sme doteraz zvyšovanie nákladov na prevádzku služieb znášali samirobili sme maximum pre to, aby sme nemuseli meniť ceny alebo aby sme tento krok čo najviac oddialili. Vývoj v uplynulých mesiacoch nám to však definitívne znemožnil. V rovnakej situácii je pritom celý slovenský telekomunikačný trh a všetci významní internetoví operátori a poskytovatelia televízie už zvýšili ceny svojich služieb.

Nevyhnutná úprava ceny od 1.4.2023

Aby sme mohli zachovať kvalitu internetových a televíznych služieb, zabezpečovať ich technickú údržbu a budúce modernizácie sietí, sme nútení pristúpiť k úpravám cien služieb, ktorých doterajší poplatok už nepokrýva rastúce náklady.

Oznamujeme Vám, že s platnosťou od 1. 4. 2023 preto zmeníme cenu Vašej súčasnej služby v zmysle aktuálneho CENNÍKA (viď príloha).

(ZMENA SA NETÝKA CENY SLUŽIEB PRE DÔCHODCOV A ZŤP, KTORÝM SA POSKYTUJE ZĽAVENÁ CENA V ZMYSLE VZN OBCE KALNÁ NAD HR. Č. 20/2022!)

Postup pre Vás

Zmena sa v evidencii v spoločnosti SoPKa – Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. vykoná automaticky a zohľadnená bude následne aj na vašej marcovej faktúre/SIPO. Poznačte si, prosím, že od 1. 4. 2023 bude potrebné uhrádzať vyššiu sumu. Dôležité to je najmä ak uhrádzate faktúry/SIPO trvalým príkazom – v tomto prípade bude vhodné včas pred aprílovou platbou upraviť jeho výšku alebo ho nahradiť novým príkazom. Ak nemáte istotu, akú výslednú sumu máte uhrádzať od apríli, počkajte na aprílovú faktúru/SIPO a podľa nej uhrádzajte nové platby. V prípade inkasa si, prosím, skontrolujte alebo upravte limit. Ďakujeme.

Iné možnosti

Našou povinnosťou je Vám zároveň oznámiť, že zmena ceny služby, o ktorej Vás informujeme v tomto liste, je v zmysle § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách považovaná za podstatnú zmenu zmluvných podmienok, čo Vás ako účastníka oprávňuje odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez sankcií, ak túto zmenu neakceptujete. Máte právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb do 31. 3. 2023 alebo do jedného mesiaca odo dňa oznámenia tejto informácie, podľa toho čo nastane neskôr. Ak sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, môžete tak urobiť spôsobmi podľa platných Všeobecných podmienok alebo nás kontaktujte pre viac informácií.

ĎALŠIE ZMENY, KTORÉ SA VÁS AKO NAŠICH ZÁKAZNÍKOV TÝKAJÚ A ZAČNÚ PLATIŤ OD 1.4.2023 A JE POTREBNÉ, ABY STE O NICH VEDELI

 • Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Kalná KTR s.r.o. na nové obchodné meno SoPKa – Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

 • Zmena názvu služby Optik 60 nový názov Optik 100

 • Zmena názvu služby Optik 100 nový názov Optik 300

 • Zmena obchodnej komunikácie SoPKa – Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.s platnosťou od 1.1.2024 prejde na elektronickú komunikáciu so zákazníkmi (faktúry, oznamy, upomienky…), pričom prechodné obdobie je stanovené od 1.4.2023 do 31.12.2023.

Naše kontakty

Vaše prípadné otázky týkajúce sa zmeny ceny, obchodného mena, zmena názvu služby či možnosti prechodu na inú službu, rozšírenia existujúcich služieb alebo možnosti odstúpenia Vám zodpovieme telefonicky cez pracovné dni:

 • Pondelok: 7:00 – 12:00 13:00 – 16:00

 • Utorok: 7:00 – 12:00 13:00 – 16:00

 • Streda:  7:00 – 12:00 13:00 – 16:30

Na tel. č.: 0948 046 045 alebo e-mailom na info@kalnaktr.sk.

Právne a obchodné dokumenty (cenníky, všeobecné podmienky a podobne) nájdete na mieste spoločnosti SoPKa – Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, na webovej stránke sop-ka.sk/KTR/VOP, webovej stránke obce Kalná nad Hronom kalna.eu alebo sa o nich informujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

Ďakujeme za pochopenie a radi by sme Vás uistili, že vzhľadom na úpravu ceny a dalších zmien budeme venovať ešte intenzívnejšie úsilie pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a zákazníckej starostlivosti.

Kalná nad Hronom, 19. 12. 2022.

S pozdravom

Jozef Gonda

Konateľ spoločnosti

SoPKa – Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

Kontakt

0948 046 045

info@sop-ka.sk

adresa

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom

Kde nás nájdete

OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU

OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

 

Vedenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. oznamuje, že 23.05.2022 od 08:00 do 15:00 sa
v priestoroch sobášnej sály na adrese červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. , ktorého kompetencie vymedzuje ustanovenie
§ 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a upravuje interný predpis obchodnej spoločnosti č. 01/2022.

Vo voľbách za člena poradného výboru má právo kandidovať:

 • zamestnanec registrovaného sociálneho podnik Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
 • spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,
 • obyvateľ obce Kalná nad Hronom, ako obce, v ktorej je umiestnená prevádzka registrovaného sociálneho podniku,
 • fyzická osoba, ktorá pre registrovaný sociálny podnik Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín.

ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, má viac ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií:

 • u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva,
 • u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi,
 • u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci,
 • u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné kandidátky v sídle spoločnosti na adrese ulica Červenej armády 55,93532 Kalná nad Hronom do 21.4.2022

Kandidačný formulár musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefonický kontakt
a adresu trvalého pobytu.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť ku kandidačnému formuláru do volieb za člena poradného výboru:

 • vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba je zamestnanec príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný registrovaný sociálny podnik, alebo obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo že je fyzická osoba, alebo ktorá pre registrovaný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín. Volič je povinný v čestnom vyhlásení uviesť správne a úplné údaje, inak sa dopúšťa priestupku podľa §21 ods. 1. písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby ich spracovania a zverejnenia v rámci volieb
  do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zvolení kandidáti sa stanú členmi poradného výboru na obdobie 5 rokov.


Kandidáti do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku

– Mgr. Denisa Belfiová               obyvateľ obce

– Michal Molnár                          zamestnanec RSP

– Viktória Kočerhová                 zamestnanec RSP

– Anna Romančíková                 obyvateľ obce


Členovia volebnej komisie

Bc.Natália Kováčová

Ing. Lucia Kecskésová

Vlasta Arpášová

Dokumenty na stiahnutie

Čestné vyhlásenie kandidáta za člena PV

Kandidačný formulár kandidáta na člena PV

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings